Olle Wilson, text till konstutställningen ÄGD

ÄGD. Huddinge Hembygdsförenings jubileumsutställning 2014

13/9-19/10

Ordet hembygd är självklart och besynnerligt på samma gång. Geografiskt kan det hänvisa till en trakt och stå för det välkända, platsen där människor bor, men också mer abstrakt ett sammanhang som på något vis angår och berör känslomässigt. Minnen som delas med andra, föremål som känns igen, dofter och ljud. Samtidigt är det inte så lätt att peka ut vad som måste ingå för att något ska kunna kallas hembygd. Plockar man isär själva ordet visar sig hem och bygd som två intimt sammanflätade delar. Hemmet är individens privata sfär medan bygden blir en offentlig zon som delas med andra likt en storskalig familj. Bygd skulle då kunna uppfattas som ett offentligt hem som människor ingår i tillsammans. Ordet bygd har sitt ursprung i boendet och det byggda. Filosofen Martin Heidegger (1889-1976) menade att det tyska ordet ”bin” (är) har samma rötter. ”Ich bin” – jag är/bygger. Att bygga skulle då ha samma existentiella innebörd som att vara. Heidegger var medlem i det tyska nationalsocialistiska partiet och hans tänkande anses vara påverkat av nazistisk propaganda, vilket ger prov på de förödande mekanismer som kan rymmas i det ombonade ordet hembygd. Det egna, enkla och ursprungliga kunde romantiseras och göras till redskap för att bygga en okomplicerad framtid.

Hembygd kan både inkludera och exkludera. Vilka tillåts ingå i den stora offentliga familjen och vilka passar inte in? Vilka äger den och bestämmer dess normer? De gränser och skillnader som upprättas sker omedvetet och dolt. Hemmablint. Där finns allt som är invant, naturligt och självklart. Därför kan hembygd också väcka irritation och verka inskränkt och bakåtsträvande.

Hemmet rymmer ett förflutet och en framtid, något man återvänder till och kan se tillbaka på men även blicka ut från mot något nytt. I hemmet bor löften och förväntningar som ett slags känslomässiga investeringar. I dagens konsumtionskultur är hemmet ofta ägt och fylls med ägda föremål. Genom valet av ägodelar uttrycks identitet, kultur och social ställning.

Den som äger en situation har kontroll och makt. Utrycket ”äga rum” har också en särskild betydelse genom dess innebörd att något sker, något utförs som har en särskild betydelse utöver vardagliga bestyr. Styrelsemöten äger rum under särskilda former som ibland får rituella inslag med ordförandeklubbor som höjs vid viktiga beslut. Svamputflykter äger inte rum, de görs för att man har lust till det. Det slumpartade äger inte rum, det inträffar okontrollerat. Problem äger inte heller rum, de finns eller uppstår. Nu äger utställningen ÄGD rum på Fullersta gård, som en del av Huddinge Hembygdsförenings 70-årsjubileum 2014. Utställningen ÄGD är en undersökning av det komplicerade och motsägelsefulla begreppet hembygd. Projektet syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. Utställningen lyfter fram frågor och teman som hembygdsföreningen vill aktualisera i samband med 70-årsjubileet. Ett urval av föreningens samlingar visas också som en del i utställningen.

I modernitetens värderingar är rörelse, framsteg och förändring viktiga komponenter som gärna kopplas till förnuft och teknisk rationalitet. I den utvecklingsandan har Huddinge skapats, från jordbrukssamhälle till en kommun med över 100 000 invånare. När Huddinge Hembygdsförening bildades 1944 var invånarantalet 15 979. Samma år avskaffades statarsystemet och andra världskriget pågick utanför Sveriges gränser. Hembygdsföreningen grundades vid ett sammanträde i Huddinge församlingshem den 20 september 1944. I kallelsen som gick ut till Huddinges invånare fanns följande formulering: ”Visserligen kanske vi i första hand betona nyttan av att bo nära huvudstaden med dess kulturella tillgångar, men vid närmare eftertanke borde vi inse, att vi i vår egen bygd, där vi kanske med egna händer under mycken möda skaffat oss ett hem, äga andliga och kulturella värden, som vi böra slå vakt om.” Dessa ord rymmer också Hembygdsförbundets nuvarande värdegrund som säger att ”Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden.”

Under 2014 har ett antal föredrag med rubriken Perspektiv på hembygd hållits på Fullersta Gård för att pröva, vidga och nyansera hembygdsbegreppet. Hembygdsföreningen arrangerar dessutom marknader och har hand om flera museibyggnader i kommunen, exempelvis Nyboda skol- och hembygdsmuseum, Balingsta kvarn och torpet Stensberg vid Sundby Gård. Till verksamheten hör också att ge ut böcker och skrifter.

Olle Wilson

Författare och fotograf, lektor i konstvetenskap och ordförande i Huddinge Hembygdsförening